Budoka 1.2003

 

Dattelner Morgenpost vom 6. März 2002

 

        Budoka 4.2003

 

Dattelner Morgenpost vom 11. April 2003

 

Dattelner Morgenpost vom 19. September 2003

 

Budoka 11.2003

 

WAZ vom 24. Dezember 2003

 

     Dattelner Morgenpost vom 27. Dezember 2003