Budoka 1.2000

 

   Budoka 2.2000

 

    Dattelner Morgenpost vom 16. März 2000

 

Dattelner Morgenpost vom 17. März 2000

 

Dattelner Morgenpost vom 4. April 2000

 

Dattelner Morgenpost vom 6. April 2000

 

Dattelner Morgenpost vom 14. Juli 2000

 

Dattelner Morgenpost vom 4. August 2000

 

Dattelner Morgenpost vom 18. August 2000

 

Dattelner Morgenpost im September 2000

 

Dattelner Morgenpost vom 20. Oktober 2000

 

     WAZ vom 28. November 2000

 

Dattelner Morgenpost vom 29. November 2000

 

WAZ vom 29. November 2000

 

Dattelner Morgenpost im Dezember 2000

 

Dattelner Morgenpost vom 19. Dezember 2000